Showbird.com is de grootste marktplaats
voor LIVE entertainment van NL en BE
Artiesten presenteren zich op ons platform
Jij kunt hen boeken voor je eigen event
30.000 klanten gingen je voor
Gemiddelde klantwaardering 9,5
Direct reactie van de artiest zelf
Laagste prijs garantie

1.    Definities
1.1    In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
“Aanvraag”:
Het verzoek van de Klant aan de Artiest tot een Offerte;
“Account”:
Het Showbird account van de Klant en de met wachtwoord beschermde pagina(‘s) die account informatie en account beheer functionaliteiten bevat(ten). Aan het Account is een Klant specifiek unieke gebruikerssnaam en wachtwoord gekoppeld;
“Artiest”:
De (groep) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtspersonen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van één of meerdere op de website aangeboden Optreden(s) en wanneer een Optreden geboekt wordt zich als (gezamenlijk) Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert;
“Benodigdheden”:
De tussen Artiest en Klant aanvullende bepalingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst met betrekking tot de aard van de overeengekomen prestaties, waaronder begrepen de omvang van de ruimte, podium, kleedkamer, elektriciteit, geluidsniveau, catering en technische specificaties, alles in de ruimste zin van het woord;
“Aanvraag-offerte-proces ”:
Het Aanvraag-offerte-proces op de Website dat Klant en Artiest kunnen gebruiken voor het vastleggen van een Overeenkomst;
“Klant”:
De natuurlijk en/of (rechts)persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account en (eventueel) met een Artiest een Overeenkomst wenst aan te gaan, tevens aangeduid als ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’;
“Gebruiksvoorwaarden”:
de onderhavige gebruiksvoorwaarden van Showbird;
“Offerte”:
Een offerte van de Artiest naar aanleiding van de Aanvraag,  met daarin het aanbod van de duur van het optreden, Prijs, Benodigdheden en overige relevante informatie;
“Optreden”:
de via de Website door Artiest aangeboden Act, te weten een artistieke prestatie, dit in de ruimste zin van het woord;
“Overeenkomst”:
De tussen jou en Artiest gesloten overeenkomst van opdracht, waarin Prijs, duur van het optreden, de locatie, Benodigdheden en overige relevante informatie is vermeld;
“Prijs”:
De totale prijs inclusief btw die jij en Artiest zijn overeengekomen voor het uitvoeren van het Optreden onder de Overeenkomst.
“Showbird":
Showbird B.V., kantoorhoudende te (2289 DD) Rijswijk, aan de Laan van Zuid Hoorn 165, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 66778573
“Website”:
De website die via het internet oproepbaar is met het adres www.showbird.com, evenals andere (eventueel) aan Showbird verbonden domeinnamen en (web)applicaties, allen geëxploiteerd door Showbird.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing op het gebruik van de Website en derhalve op diegene die zich als Klant registreert op de Website. De Website wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Website wordt verstrekt en/of aangeboden
2.2    Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Showbird behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Jij bent gehouden aan de op dat moment op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden. Voor boekingscontracten blijven de op moment van boeking geldende voorwaarden van kracht. Indien je niet akkoord gaat met gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kun je het Account beëindigen c.q. deactiveren.
2.3    Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van jou wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Inhoud Website
3.1    Showbird publiceert het Optreden namens de Artiest op haar Website, overeenkomstig de door of namens de Artiest aangeleverde informatie. Showbird aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door of namens de Artiest aangeleverde informatie op haar Website, voor zover wettelijk is toegestaan.
3.2    Showbird tracht alle Optredens op een dusdanige wijze op haar Website te publiceren, dat het voor jou duidelijk is wat jouw rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van een Offerte verbonden zijn.
3.3    Showbird zal geen contractspartij worden bij een Overeenkomst tussen jou en de Artiest. Artiest is aanbieder van het Optreden en zal het Optreden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en voor eigen risico uitvoeren.

4.    Registratie
4.1    Indien je gebruik wilt maken van bepaalde onderdelen van de Website, dien jij eerst een Account aan te maken door jezelf te registreren op de Website. Registratie gebeurt door middel van het invullen van een online registratieformulier op de Website.
4.2    Je dient jouw echte en volledige na(a)m(en) te verstrekken en Showbird heeft jouw hulp nodig om deze informatie zo actueel mogelijk te houden. Uitdrukkelijk wordt hierbij verwezen naar de gedragscode van Showbird die door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden eveneens van toepassing is.
4.3    Jij kan op ieder gewenst moment het Account beëindigen en/of deactiveren door middel van het indienen van schriftelijk verzoek. Na toezending van voornoemd verzoek geldt een bedenktermijn van 5 werkdagen. Van de beëindiging c.q. deactivatie van jouw Account krijg je vervolgens een bevestiging per e-mail. Nadat je het Account hebt beëindigd c.q. gedeactiveerd, zal Showbird niet zonder voorafgaande toestemming van jou gegevens bewaren, tenzij Showbird hiertoe verplicht is onder enige wettelijke bepaling. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.   
4.4    Showbird heeft te allen tijde het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande opgave van redenen jouw Account deactiveren en/of te beëindigen. Indien en voor zover Showbird jouw Account (heeft) beëindigd, zal Showbird jou hiervan onverwijld per e-mail van in kennis stellen. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.   

5.    Totstandkoming Overeenkomst
5.1    Via de Website kan je de Artiest via het Aanvraag-offerte-proces een bericht zenden over een Optreden, de beschikbaarheid van de Artiest op een bepaalde datum nagaan en/of een Aanvraag naar een Artiest zenden. Het doen van een Aanvraag is altijd geheel vrijblijvend. Van het indienen van een Aanvraag krijg je per afzonderlijke e-mail een bevestiging.
5.2    Na het indienen van een Aanvraag zal de Artiest doorgaans binnen 24 uur reageren op de Aanvraag via het Aanvraag-offerte-proces. Via het Aanvraag-offerte-proces zal aan jou ofwel een Offerte toegezonden worden ofwel zal de Aanvraag worden geweigerd.
5.3    Jij hebt de plicht om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte informatie onverwijld aan Showbird en de Artiest te melden.
5.4    Na acceptatie van de Offerte, zal Showbird zo spoedig mogelijk de Overeenkomst aan jou en de Artiest toezenden. Een model van een Overeenkomst is hier in te zien. Een Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat jij een Offerte van de Artiest via het Aanvraag-offerte-proces op de Website hebt aanvaard, de rechten en plichten die zijn uitgewerkt in een Overeenkomst hebt ontvangen èn betaling van de Prijs is goedgekeurd.
5.5    Het is jou niet toegestaan om door middel van het gebruik van het Aanvraag-offerte-proces (contactgegevens met de Artiest uit te wisselen met als doel) een overeenkomst te sluiten met de Artiest buiten Showbird om.
5.6    Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden erken je dat Showbird slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Overeenkomst met de Artiest. Showbird faciliteert slechts door middel van haar Website dat Overeenkomsten tussen jou en een Artiest tot stand kunnen komen. Showbird aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst.

6.    Bedenktijd, ontbinding
6.1    Omdat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand komt, hebben consumenten binnen de wettelijke bedenktermijn het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na de elektronische totstandkoming daarvan kosteloos te annuleren. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren door een bericht met deze strekking te zenden aan de Artiest via het Aanvraag-offerte-proces. Terugbetaling van het reeds door jou betaalde bedrag zal binnen 14 dagen gebeuren op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. In geval van annulering na de wettelijke termijn van 14 dagen zijn de artikel 6.2 tot en met 6.3 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
6.2    Indien door jou de Overeenkomst wordt beëindigd vanwege een aan jou toe te rekenen omstandigheid, dien je de annuleringskosten aan Showbird c.q. Artiest te vergoeden conform het bepaalde in de Overeenkomst.
6.3     Bij annulering van de Overeenkomst zal Showbird, conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, het reeds door jou betaalde restitueren onder aftrek van de annuleringskosten;
6.4     Jij bent, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Artiest niet verschijnt voor het Optreden. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk is ontbonden binnen 48 uur nadat het Optreden zou hebben moeten plaatsvinden, zal jij hierover zelfstandig contact op dienen te nemen met de Artiest. Showbird zal hierbij in geen geval partij zijn.
6.5    De Artiest is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het Optreden kosteloos te annuleren ingeval van dringende redenen, waaronder tevens begrepen de mogelijkheid tot geven van een televisie optreden.

7.    Prijs & betaling
7.1    De door Artiest in de Offerte gehanteerde Prijs en eventuele kortingen, is de Prijs en kortingen die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2    De Prijs is inclusief omzetbelasting (BTW). Tenzij anders overeengekomen is de Prijs exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder begrepen BUMA/Stemra en/of de aan SENA af te dragen gelden.
7.3    Reiskosten en eventueel andere onkosten zullen door Artiest in de Offerte te worden opgenomen en zullen behoudens ingeval van wijziging van de locatie van het Optreden en onvoorziene omstandigheden niet separaat bij jou in rekening worden gebracht.
7.4    Alle facturen dienen onmiddellijk bij acceptatie van de Offerte te worden voldaan door het doen van een (telefonische) overboeking naar Showbird via de betalingsfaciliteiten op de Website, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
7.5    Alle kosten verbandhoudende met de betaling komen voor jouw eigen rekening en risico.
7.6    De Artiest heeft Showbird geautoriseerd om namens de Artiest de betaling van de Prijs in ontvangst te nemen.
7.7    Het is jou, gezien het bovenstaande, niet toegestaan om directe betalingen aan de Artiest en/of zijn/haar manager te verrichten uit hoofde van een Overeenkomst. Indien gehandeld wordt in strijdt met deze bepaling is Showbird gerechtigd jouw Account per direct te beëindigen c.q. te deactiveren.

8.    Inhoud & gebruik Website
8.1    De inhoud van de Website is met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Showbird zal de maatregelen nemen die op grond van enige wettelijke bepaling van haar mogen worden verwacht voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen, aan haar verschafte (privacy gevoelige) informatie en de inhoud van de Website. Showbird garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Showbird spant zich daarbij zoveel als mogelijk in om de beschikbaar en bereikbaarheid van de Website te optimaliseren.
8.2    Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden verklaar jij bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website, overeenkomsten aan te gaan en dat je zult handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden ga jij ermee akkoord dat het gebruik van de Website voor eigen rekening en risico is.
8.3    Showbird is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid van de Website geen enkele garantie. Showbird zal dit onderhoud zoveel als mogelijk tussen 00:00 en 7:00 uur uitvoeren.
8.4    Het op iedere wijze geautomatiseerd (laten) raadplegen, ‘scrapen’, ‘crawlen’ of ‘spideren’, of het raadplegen van (data op) de Website is niet toegestaan en kan leiden tot directe beëindiging c.q. deactivatie van het Account.
8.5    Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan:
(i)     technische beveiligingen op de Website (trachten) te omzeilen en/of deze te verwijderen     en/of dit voor anderen mogelijk te maken of te faciliteren;
(ii)    vanaf de Website materiaal te plaatsen en/of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou kunnen neerkomen op een overtreding c.q. misdrijf, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wettelijke bepaling overtreedt;
(iii)    de Website op dusdanige wijze te gebruiken zodat deze haar functionaliteit en/of     gebruiksvriendelijkheid verliest;
(iv)    op de Website computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s te     verspreiden, verzenden en/of te uploaden;
(v)    de Website te gebruiken voor het uploaden, plaatsen of anderszins ter beschikking stellen van materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten. Ingeval van schade voortvloeiende uit een schending van deze rechten ben jij aansprakelijk;
(vi)    enig materiaal te verspreiden, uploaden en/of verzenden op of via de Website met als doel het genereren van publiciteit, promotie en/of reclame, alles in de ruimste zin van het woord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Showbird.
8.6    Het handelen in strijd met deze bepaling van de Gebruiksvoorwaarden kan voor Showbird aanleiding zijn om (de toegang tot) het Account met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. het Account te deactiveren onverminderd het recht van Showbird op volledige vergoeding van de door Showbird geleden schade.

9.    Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1    Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op deze Website worden gebruikt, kunnen zijn ingeschreven en/of geregistreerd. Hierdoor kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Website ongeoorloofd wordt gebruikt.
9.2    Het is jou verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of (andere) materialen die beschikbaar zijn op de Website te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor direct en/of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Showbird.

10.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1    Indien op de Website verwijzingen en/of hyperlinks voorkomen naar websites van derden, dan is Showbird op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
10.2    Showbird aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die door artiesten of hun agents zijn gepubliceerd, voor zover de wet dit toestaat.
10.3    Showbird is tevens niet aansprakelijk voor gevolgschade in het geval de Website niet beschikbaar is en/of niet (goed of volledig) functioneert.
10.4    Hierbij vrijwaar jij Showbird voor alle schade en/of aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien en/of verband houden met jouw gebruik van de Website.
10.5    Showbird is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Showbird bij de uitvoering van haar bemiddelingswerkzaamheden is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

11.    Overmacht
11.1    Indien Showbird door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens jou kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
11.2    Onder overmacht van Showbird wordt verstaan elke van de wil van Showbird onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens jou wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Showbird kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Showbird en arbeidsongeschiktheid van de Artiest wegens ziekte en/of ongeval.
12.    Overdracht
Zonder de voorafgaande toestemming van Showbird is het jou niet toegestaan rechten uit hoofde van de rechtsbetrekking met Showbird of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen (laten) uitvoeren.

13.    Klachtenregeling
13.1    Indien jij niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vindt Showbird dat uiteraard vervelend, voornamelijk voor jou. Mocht je een klacht hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We streven ernaar om binnen 2 weken een passende oplossing aan te bieden.
13.2    Indien jouw klacht niet binnen 2 maanden tot een oplossing heeft geleid, dan kan je jouw klacht voorleggen aan:
- De geschillencommissie van Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag: www.sgc.nl
- De Geschillencommissie via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is gepubliceerd op 1 mei 2017 en ShowBird behoud zich het recht voor deze aan te passen.
Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld bij een update.

14.    Overige bepalingen
14.1    Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Showbird en jou geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze Gebruiksvoorwaarden zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2    Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Genoemde gebruiksvoorwaarden zijn specifiek voor gebruik van het ShowBird boekingsplatform.
ShowBird Gebruiksvoorwaarden Klant

Ter bescherming van consument zijn de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing.
Algemene voorwaarden Thuiswinkel.org

Ook wij gebruiken ShowBird

Veilig Boeken

ShowBird