Showbird.com is de grootste marktplaats
voor LIVE entertainment van NL en BE
Artiesten presenteren zich op ons platform
Jij kunt hen boeken voor je eigen event
Boek veilig en gemakkelijk in drie stappen
Direct reactie van de artiest zelf
Het grootste aanbod van NL
Laagste prijs garantie

1. Op dinsdag 3 december 2016, zijn

ARTISTA  b.v.
vertegenwoordigd door: Anna Jansen
Sterrenstraat 15
1211BH te Hilversum
telefoonnummer: 0612345678
verder te noemen: “Artiest“;

en

Klanto  B.V.
vertegenwoordigd door: Jan de Vries
Applauslaan 42
2511PL te Den Haag
telefoonnummer: 0687654321
verder te noemen: “Opdrachtgever“;

overeengekomen dat de act  ‘Artista dance experience’
( met alle eigenschappen zoals deze zijn weergegeven op Showbird)

zal worden uitgevoerd op zaterdag 21 januari 2017 tussen 20:00 en 23:00

op de volgende gelegenheid:
Evenement:            Bedrijfsfeest ’25 jaar Klanto’
Locatie:                   Feestgracht 116
                               te Utrecht

Voor de somma van 750,- inclusief alle onkosten en BTW.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor:

Benodigde ruimte:  binnen of buiten
                               podium van min 3x4 meter
Rider:                      2 elektriciteitsaansluitingen.
                               1 stapel handdoeken
                               kom blauwe M&M’s

Artiest zorgt voor:   Licht
                               Geluid
                               goed humeur

Speciale afspraak:  Ok, 750 is goed, maar dan half uurtje korter, dus 2,5 uur total.


2.  Overeenkomst
Artiest en Opdrachtgever verklaren hierbij dat deze Overeenkomst tot stand is gekomen via de bemiddelingswebsite van Showbird B.V. en erkennen hierbij jegens elkaar dat de Gebruikersvoorwaarden, zoals gepubliceerd op de website van Showbird B.V. en reeds akkoord bevonden door zowel Artiest als Opdrachtgever eveneens op deze Overeenkomst van toepassing zijn. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Artiest en/of Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Verplichtingen Opdrachtgever

    Opdrachtgever zal er voor zorgen en staat er jegens Artiest voor in dat:
(i)    de veiligheid van de Artiest voor, tijdens en na het Optreden is gewaarborgd
(ii)    het aanwezige publiek bij het Optreden zich behoorlijk zal gedragen en zich niet op aanstootgevende wijze, in de ruimste zin van het woord, zal uiten;
(iii)    vanaf de aankomst tot en met het vertrek van de Artiest dient er namens Opdrachtgever een contactpersoon aanwezig te zijn die volledig op de hoogte is van alle (met het Optreden samenhangende) zaken;
(iv)    de door Artiest schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en aanvullende apparatuur in verband met het Optreden, en eventuele sound-checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig en   uitgevoerd zullen zijn en aan de door Artiest opgegeven specificaties zal voldoen;
(v)    er geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck(s) en/of Optreden van de Artiest, en
(vi)    het eventuele podium voor de Artiest goed bereikbaar is via een vrije doorgang.
    
4.    Verplichtingen Artiest
    Artiest zal er voor zorgen en staat er jegens Opdrachtgever voor in dat:
(i)    hij/zij uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het Optreden aanwezig is op de Locatie, tenzij anders is overeengekomen in deze Overeenkomst.
(ii)    hij/zij zich bij het Optreden zich behoorlijk zal gedragen en zich niet op aanstootgevende wijze, in de ruimste zin van het woord, zal uiten, en
(iii)    indien van toepassing, hij/zij op behoorlijke wijze zal zorgendragen voor de door Opdrachtgever geregelde licht- en geluidsinstallaties en aanvullende apparatuur in verband met het Optreden.

5.     Einde van de Overeenkomst

5.1    Tussentijdse beëindiging
5.1.1    Artiest heeft het recht tot 14 dagen voor de Datum deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen ingeval er op de Datum door de Artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd. Opdrachtgever heeft op zijn/haar beurt het recht om deze elektronisch tot stand gekomen Overeenkomst binnen de wettelijke termijn van 14 dagen schriftelijk en kosteloos te ontbinden. (Tenzij het optreden binnen 14 dagen na totstandkoming van deze overeenkomst zal plaatsvinden).
5.1.2    Indien door Opdrachtgever de Overeenkomst wordt beëindigd vanwege een aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, dienen de annuleringskosten aan Artiest te worden vergoed conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
5.1.3    Bij annulering binnen onderstaande termijn(en) zal Artiest via Showbird, het navolgende terugbetalen aan Opdrachtgever;
Normaal annuleringsbeleid
(i)     meer dan 3 maanden voorafgaand aan de Datum, zal behoudens de situatie     genoemd in artikel 5.1.1 van deze Overeenkomst, aan Opdrachtgever 90% van de     Vergoeding terugbetalen;
    (ii)        2 tot 3 maanden voorafgaand aan de Datum, zal behoudens de situatie                     genoemd in artikel 5.1.1 van deze Overeenkomst, aan Opdrachtgever 50% van de             Vergoeding terugbetalen;
    (iii)      Minder dan twee maanden voorafgaand aan de Datum zal, behoudens de situatie genoemd in artikel 5.1.1 van deze Overeenkomst, geen terugbetaling plaatsvinden;

    Streng annuleringsbeleid
    (i)     meer dan 3 maanden voorafgaand aan de Datum, zal de situatie genoemd in artikel     5.1.1 van deze Overeenkomst, aan Opdrachtgever 50% van de Vergoeding     terugbetalen;
    (ii)        Minder dan drie maanden voorafgaand aan de Datum zal, behoudens de situatie genoemd in artikel 5.1.1 van deze Overeenkomst, geen terugbetaling plaatsvinden;

5.2    Beëindiging van rechtswege
    Deze Overeenkomst eindigt voorts van rechtswege en zonder dat enige opzegtermijn in acht dient te worden genomen met onmiddellijke ingang indien Artiest overlijdt.

6.    Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

6.1        Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1.1    De aansprakelijkheid van Artiest voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Opdrachtgever worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Artiest niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Artiest.
6.1.2    Artiest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Artiest bij de uitvoering van deze Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
6.1.3    De totale aansprakelijkheid van Artiest is beperkt tot maximaal de Vergoeding voor het Optreden, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Artiest in het betreffende geval aan haar uitkeert.
6.1.4    Aansprakelijkheid van Artiest ontstaat slechts indien Opdrachtgever Artiest binnen 24 uur nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Artiest ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
6.1.5    Opdrachtgever vrijwaart Artiest en haar eventuele personeelsleden van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Artiest.
6.1.6    Opdrachtgever stelt Artiest hierbij schadeloos voor enige vorm van schade of letsel welke Artiest lijdt bij de uitoefening van het Optreden. Ingeval van roerende zaken zal door Opdrachtgever minimaal de taxatiewaarde van de betreffende zaken worden vergoed.

6.2        Overmacht
6.2.1    Indien Artiest  door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
6.2.2    Onder overmacht van Artiest wordt verstaan elke van de wil van Artiest onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Artiest kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Artiest en arbeidsongeschiktheid van de Artiest wegens ziekte of ongeval. Ingeval van een overmacht situatie hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

7.    Overige afspraken

7.1    Nadere verplichtingen Opdrachtgever
7.1.1    Opdrachtgever verplicht zich voorafgaande aan de Datum:
(i)    de Artiest, uiterlijk 24 uur voor aanvang van het Optreden, via de website van Showbird te informeren over eventuele omleidingen, parkeermogelijkheden, wegonderbrekingen en/of –afsluitingen die de directe toegang tot de Locatie kunnen belemmeren.
(ii)    ervoor te (doen) zorgen dat als het Optreden in de open lucht zal plaatsvinden, de Locatie deugdelijk is afgeschermd en overdekt, waardoor redelijkerwijs niet te verwachten zal zijn dat weersomstandigheden schade zal toebrengen aan de Artiest en/of apparatuur van de Artiest.
(iii)    voor afdoende stroomvoorzieningen te zorgen. Artiest is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (een) ondeugdelijke (stroom)voorzieningen, en
(iv)    voor eventuele (parkeer)ontheffingen voor de Artiest zorg te dragen;
7.1.2    Indien vertraging optreedt doordat Opdrachtgever niet aan het bepaalde in artikel 6.1 van deze Overeenkomst heeft voldaan, kan dit niet leiden tot terugbetaling en/of betaling van schadevergoeding door Artiest.

7.2    Geluids- en/of beeldregistraties
7.2.1    Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geluids- en/of beeldregistraties te maken van het Optreden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest. Opdrachtgever staat er voor in dat derden eveneens zullen afzien van dergelijke geluids- en/of beeldregistraties. Een verzoek voor het maken van geluids- en/of beeldregistraties dient uiterlijk 7 dagen voor het Optreden schriftelijk aan Artiest kenbaar te worden gemaakt via de website van Showbird B.V..
7.2.2    In het geval Opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van Artiest heeft gemaakt, zal Opdrachtgever kosteloos een kopie van de opname(n) aan Artiest verstrekken welke opnamen door Artiest gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

7.3    Kosten en vergunningen
    Opdrachtgever staat er voor in dat lasten en kosten verbonden aan het Optreden, waaronder maar niet beperkt tot de (huur van de) Locatie, publiciteit en promotionele activiteiten, belastingen en (eventuele) vergunningen volledig voor haar rekening en risico komt en vrijwaart Artiest ter zake. Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen en/of toestemmingen, levert nadrukkelijk geen overmacht op.

8.    Slotbepalingen
8.1    Deze overeenkomst betreft geen dienstbetrekking, maar een enkelvoudige opdracht tot het uitvoeren van een optreden.
Solo artiest: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst.
Groep artiesten: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-2 beoordeelde overeenkomst.
DJ: Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12-10-2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst.
8.2    Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Partijen een voorlopige voorziening te vragen.

Ook wij gebruiken ShowBird

Veilig Boeken

ShowBird