Showbird.com is de grootste marktplaats
voor LIVE entertainment van NL en BE
Artiesten presenteren zich op ons platform
Jij kunt hen boeken voor je eigen event
Boek veilig en gemakkelijk in drie stappen
Direct reactie van de artiest zelf
Het grootste aanbod van NL
Laagste prijs garantie

1.    Definities
1.1    In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:         
´Aanvraag”:
Het verzoek van de Klant aan de Artiest tot een Offerte;
“Aanvraag-offerte-proces ”:
Het Aanvraag-offerte-proces op de Website dat Klant en Artiest kunnen gebruiken voor het vastleggen van een Overeenkomst;
“Account”:
Het Showbird account van de Artiest en de met wachtwoord beschermde pagina(‘s) die account informatie en account beheer functionaliteiten bevat(ten). Aan het Account is een Artiest specifiek unieke gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld;
“Artiest”:
De (groep) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtspersonen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van één of meerdere op de website aangeboden Optreden(s) en wanneer een Optreden geboekt wordt zich als (gezamenlijk) Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert, tevens aangeduid als ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’;
“Agent”:
de manager van Artiest, die gerechtigd is de Artiest (juridisch) te vertegenwoordigen en namens jou Optredens op de Website mag plaatsen;
“Benodigdheden”:
De tussen Artiest en Klant aanvullende bepalingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst met betrekking tot de aard van de overeengekomen prestaties, waaronder begrepen de omvang van de ruimte, podium, kleedkamer, elektriciteit, geluidsniveau, catering en technische specificaties, alles in de ruimste zin van het woord;
“Fee”:
voor het verlenen van bemiddelingswerkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst is Showbird gerechtigd tot een fee, zoals opgenomen op het van tijd tot tijd door Showbird aan te passen tariefblad. De Fee is inclusief BTW;
“Gebruiksvoorwaarden”:
de onderhavige gebruiksvoorwaarden van Showbird;
“Klant” :
De natuurlijk en/of (rechts)persoon die zich op de Website heeft geregistreerd als Klant door middel van het aanmaken van een Account en (eventueel) met een Artiest een Overeenkomst wenst aan te gaan;
“Offerte”:
Een offerte van jou naar aanleiding van de Aanvraag,  met daarin het aanbod van de duur van het optreden, Prijs, Benodigdheden en overige relevante informatie;
“Optreden”:
het via de Website door jou aangeboden optreden, tevens ‘act’ genoemd, te weten een artistieke prestatie, dit in de ruimste zin van het woord;
“Overeenkomst”:
De tussen jou en de Klant gesloten overeenkomst van opdracht, waarin Prijs, duur van het Optreden, de locatie, Benodigdheden en overige relevante informatie is vermeld;
“Prijs”:
De totale prijs inclusief btw en inclusief eventuele onkosten die jij en de Klant zijn overeengekomen voor het uitvoeren van het Optreden onder de Overeenkomst.
“Showbird“:
Showbird B.V., kantoorhoudende te (2289 DD) Rijswijk, aan de Laan van Zuid Hoorn 165, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 66778573, en
“Website”:
De website die via het internet oproepbaar is met het adres www.showbird.com, evenals andere (eventueel) aan Showbird verbonden domeinnamen en (web)applicaties, allen geëxploiteerd door Showbird.

2.    Toepasselijkheid
2.1    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing op het gebruik van de Website en derhalve op diegene die zich als Artiest registreert op de Website. De Website wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Website wordt verstrekt en/of aangeboden
2.2    Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Showbird behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Jij bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment op de Website gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kan je het Account beëindigen c.q. deactiveren.
2.3    Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van jou wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Inhoud Website
3.1    Showbird publiceert jouw Optreden op haar Website, overeenkomstig de door of namens jou opgegeven informatie. Het is jou toegestaan om meerdere Optredens te plaatsen op de Website. Showbird aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door of namens jou aangeleverde informatie op haar Website.
3.2    Showbird tracht alle Optredens op een dusdanige wijze op haar Website te publiceren, zodat voor jou en de Klant duidelijk is wat ieders rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van een Offerte verbonden zijn. Aan de inhoud van de Website kan geen enkel recht worden ontleend.
3.3    Showbird zal geen contractspartij worden bij een Overeenkomst tussen jou en de Klant. Jij bent de aanbieder van het Optreden en zal het Optreden uit hoofde van de Overeenkomst naar eigen inzicht en voor eigen risico uitvoeren.

4.    Registratie
4.1    Indien je gebruik wilt maken van bepaalde onderdelen van de Website, dien jij eerst een Account aan te maken door jezelf te registreren op de Website. Registratie gebeurt door middel van het invullen van een online registratieformulier op de Website. Na registratie zal Showbird een automatisch gegenereerde activatielink zenden naar jouw e-mailadres. De registratie dient door jou uiterlijk binnen 24 uur te worden bevestigd via de activatielink.
4.2    Het is een Artiest toegestaan om het online registratieformulier in te vullen en daarbij de Agent te machtigen het Account te beheren. In een dergelijk geval zal Showbird een automatisch gegenereerde activatielink zenden naar het e-mailadres van de Agent. De registratie dient uiterlijk binnen 2 weken te worden bevestigd via de activatielink.
4.3    Alle door jou verstrekte informatie moet echt, volledig en actueel zijn en Showbird heeft jouw hulp nodig om deze informatie zo actueel mogelijk te houden. Uitdrukkelijk wordt hierbij verwezen naar de gedragscode van Showbird die door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden eveneens van toepassing is.
4.4    Jij kan op ieder gewenst moment het Account beëindigen en/of deactiveren door middel van het indienen van schriftelijk verzoek. Na toezending van voornoemd verzoek geldt een bedenktermijn van 5 werkdagen. Van de beëindiging c.q. deactivatie van jouw Account krijg je vervolgens een bevestiging per e-mail. Nadat je het Account hebt beëindigd c.q. gedeactiveerd, zal Showbird niet zonder voorafgaande toestemming van jou gegevens bewaren, tenzij Showbird hiertoe verplicht is onder enige wettelijke bepaling. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.   
4.5    Showbird heeft te allen tijde het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande opgave van redenen jouw Account te deactiveren en/of te beëindigen. Indien en voor zover Showbird jouw Account (heeft) beëindigd, zal Showbird jou hiervan onverwijld per e-mail van in kennis stellen. Verplichtingen uit hoofde van bestaande Overeenkomsten, blijven ook na beëindiging c.q. deactivatie van het Account rechtsgeldig en afdwingbaar.   

5.    Totstandkoming Overeenkomst
5.1    Via de Website kan de Klant via het Aanvraag-offerte-proces een vrijblijvende Aanvraag en/of een bericht aan jou zenden over een Optreden en jouw beschikbaarheid op een bepaalde datum navragen.
5.2    Na het indienen van een Aanvraag verzoeken wij jou binnen 8 uur, maar uiterlijk binnen 24 uur te reageren op een Aanvraag via het Aanvraag-offerte-proces. Via het Aanvraag-offerte-proces kan je ofwel een vrijblijvende Offerte aan de Klant zenden ofwel de Aanvraag afwijzen.
5.3    Jij hebt de plicht om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in verstrekte informatie onverwijld aan Showbird en de Klant te melden.
5.4    Zolang de Offerte niet door de Klant is aanvaard, heb jij het recht jouw Offerte in te trekken en met een andere Klant een Overeenkomst aan te gaan.
5.5    Na acceptatie van de Offerte door de Klant, zal Showbird een automatisch gegenereerde Overeenkomst aan jou en de Klant toezenden. Een model van een Overeenkomst is hier in te zien. Een Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat de Klant een Offerte van jou via het Aanvraag-offerte-proces op de Website heeft aanvaard, jij en de Klant de rechten en plichten die zijn uitgewerkt in een Overeenkomst hebt ontvangen èn betaling van de Prijs door Showbird is goedgekeurd.
5.6    Het is jou niet toegestaan om door middel van en na het gebruik van het Aanvraag-offerte-proces (contactgegevens met de Klant uit te wisselen met als doel) een overeenkomst te sluiten met de Klant buiten Showbird om.
5.7    Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden erken je dat Showbird slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Overeenkomst met de Klant. Showbird faciliteert slechts door middel van haar Website dat Overeenkomsten tussen jou en een Klant tot stand kunnen komen. Showbird aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met of voortvloeiende uit de uitvoering van een Overeenkomst.

6.    Bedenktijd, ontbinding
6.1    Omdat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand komt, heeft de Klant binnen de wettelijke bedenktermijn het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na de elektronische totstandkoming daarvan kosteloos te annuleren. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren doordat een bericht met deze strekking wordt gezonden via het Aanvraag-offerte-proces.
6.2    Jij bent gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het Optreden kosteloos te annuleren ingeval van dringende redenen, waaronder mede begrepen de mogelijkheid tot geven van een (live) televisie optreden en aantoonbaar langdurige ziektes.
6.3    Jij bent, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de Klant niet en/of niet-tijdig de Benodigdheden heeft verzorgd, mits de tekortkoming van dien aard is dat dit een ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt.
6.4    Indien ontbinding van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden en Artiest uit dien hoofde toch gerechtigd is tot (een deel van) de Prijs, dan is Showbird op haar beurt gerechtigd tot de Fee berekend over de betaalde Prijs.  

7.    Prijs & betaling
7.1    De door jou in de vrijblijvende Offerte gehanteerde Prijs, is de Prijs die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2    De Prijs is inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele onkosten. Tenzij anders overeengekomen is de Prijs exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder begrepen BUMA/Stemra en/of de aan SENA af te dragen gelden.
7.3    Reiskosten en eventueel andere onkosten dienen te worden opgenomen in de Offerte en zullen behoudens ingeval van wijziging van de locatie van het Optreden en onvoorziene omstandigheden niet separaat bij de Klant in rekening (kunnen) worden gebracht.
7.4    Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden autoriseer jij Showbird om namens jou betaling van de Prijs door de Klant in ontvangst te nemen.
7.5    Showbird zal, uitzonderingen daargelaten, binnen 48 uur na aanvang van het Optreden uit hoofde van een Overeenkomst de Prijs onder aftrek van de Fee op de door jou opgegeven bankrekening uitbetalen. Indien de hiervoor genoemde uiterlijke termijn in een weekend en/of nationale feestdag valt, zal Showbird de betaling uitvoeren op de eerstvolgende werkdag.
7.6    Het door Showbird te betalen bedrag uit hoofde van artikel 7.5 van deze Gebruiksvoorwaarden wordt vanzelfsprekend gespecificeerd.
7.7    Het is jou, gezien het bovenstaande, niet toegestaan om contante en/of girale betalingen van de Klant in ontvangst te nemen uit hoofde van een Overeenkomst. Indien gehandeld wordt in strijdt met deze bepaling is Showbird gerechtigd jouw Account per direct te beëindigen c.q. te deactiveren.

8.    Inhoud & gebruik Website
8.1    De inhoud van de Website is met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. Showbird zal de maatregelen nemen die op grond van enige wettelijke bepaling van haar mogen worden verwacht voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen, aan haar verschafte (privacy gevoelige) informatie en de inhoud van de Website. Showbird garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Showbird spant zich in om de beschikbaar en bereikbaarheid van de Website te optimaliseren.
8.2    Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden verklaar jij bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website, overeenkomsten aan te gaan en dat je zult handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden ga jij ermee akkoord dat het gebruik van de Website voor eigen rekening en risico is. Showbird geeft geen garantie af over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website, of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of enige informatie of dienst die beschikbaar wordt gesteld via de Website.
8.3    Showbird is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid van de Website geen enkele garantie. Showbird zal dit onderhoud zoveel als mogelijk tussen 00:00 en 7:00 uur uitvoeren.
8.4    Showbird neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en/of gebruik van jouw gegevens tegen te gaan.
8.5    Het op iedere wijze geautomatiseerd (laten) raadplegen, ‘scrapen’, ‘crawlen’ of ‘spideren’, of het raadplegen van (data op) de Website is niet toegestaan en kan leiden tot directe beëindiging c.q. deactivatie van het Account.
8.6    Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan:
(i)     technische beveiligingen op de Website (trachten) te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor anderen mogelijk te maken of te faciliteren;
(ii)    vanaf de Website materiaal te plaatsen en/of te verzenden dat; onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan of anderszins verwerpelijk gedrag dat zou kunnen neerkomen op een overtreding c.q. misdrijf, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een wettelijke bepaling overtreedt;
(iii)    de Website op dusdanige wijze te gebruiken zodat deze haar functionaliteit en/of gebruiksvriendelijkheid verliest;
(iv)    op de Website computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s te verspreiden, verzenden en/of te uploaden;
(v)    de Website te gebruiken voor het uploaden, plaatsen of anderszins ter beschikking stellen van materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten. Ingeval van schade voortvloeiende uit een schending van deze rechten ben jij aansprakelijk;
(vi)    enig materiaal te verspreiden, uploaden en/of verzenden op of via de Website met als doel het genereren van publiciteit, promotie en/of reclame, alles in de ruimste zin van het woord, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Showbird.
8.6    Het handelen in strijd met deze bepaling van de Gebruiksvoorwaarden kan voor Showbird aanleiding zijn om (de toegang tot) het Account met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. het Account te deactiveren onverminderd het recht van Showbird op volledige vergoeding van de door Showbird geleden schade.

9.    Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1    Alle rechten van intellectuele eigendom van Showbird, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op deze Website worden gebruikt, kunnen zijn ingeschreven en/of geregistreerd. Hierdoor kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Website ongeoorloofd wordt gebruikt.
9.2    Hierbij verleen jij aan Showbird het recht om voor directe en/of indirecte commerciële doeleinden gebruik te maken van jouw intellectuele eigendomsrechten, zonder dat hiervoor Showbird een vergoeding verschuldigd is.
9.3    Het is jou verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of (andere) materialen die beschikbaar zijn op de Website te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor direct en/of indirecte commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Showbird.

10.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1    Indien op de Website verwijzingen en/of hyperlinks voorkomen naar websites van derden, dan is Showbird op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
10.2    Showbird aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op de Website te vinden zijn en/of wordt gepubliceerd. Iedere aansprakelijkheid van Showbird voor directe en indirecte schade van jou die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die op de website of haar Aanvraag-offerte-proces worden gepubliceerd, is dan ook uitgesloten.
10.3    Showbird is tevens niet aansprakelijk in het geval de Website niet beschikbaar is en/of niet (goed of volledig) functioneert.
10.4    Hierbij vrijwaar jij Showbird voor alle schade en/of aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien en/of verband houden met jouw gebruik van de Website.
10.5    Showbird is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Showbird bij de uitvoering van haar bemiddelingswerkzaamheden is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.    Overmacht
11.1    Indien Showbird door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens jou kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
11.2    Onder overmacht van Showbird wordt verstaan elke van de wil van Showbird onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens jou wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Showbird kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Showbird en arbeidsongeschiktheid van jou wegens ziekte en/of ongeval.

12.    Overdracht
Zonder de voorafgaande toestemming van Showbird is het jou niet toegestaan rechten uit hoofde van de rechtsbetrekking met Showbird of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen (laten) uitvoeren.

13.    Klachtenregeling
13.1    Indien jij niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vindt Showbird dat uiteraard vervelend, voornamelijk voor jou. Mocht je een klacht hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We streven ernaar om binnen 2 weken een passende oplossing aan te bieden.
13.2    Indien jouw klacht niet binnen 2 maanden tot een oplossing heeft geleid, dan kan je  jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Showbird sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution zoals bedoeld in richtlijn 2013/11EU expliciet uit.

14.    Overige bepalingen
14.1    Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Showbird en jou geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze Gebruiksvoorwaarden zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2    Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3    Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is gepubliceerd op 1 mei 2017 en ShowBird behoud zich het recht voor deze aan te passen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld bij een update.

ShowBird Gebruiksvoorwaarden Artiest en Agent

Ook wij gebruiken ShowBird

Veilig Boeken

ShowBird